www.jidsai.com pppppp
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น

 

ประวัติการสร้าง

 “พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น"

โดย ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย

(อ้างอิงข้อมูลจาก คณะทานบารมี)

 

 

 

บทนำลำนำธรรม

 

"ความดีอันบริสุทธิ์ของมหาบุรุษที่มีความกล้าที่จะแสวงหาเส้นทางหลุดพ้นออกจากวัฎฎะสงสารนี้ ที่ทรงจะค้นหาเส้นทางโดยลองผิดลองถูกเวียนว่ายตายเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนนั้นเป็นกัปจนเริ่มเข้ารูปเข้ารอยและกว่าจะเข้มข้นถึงที่สุด ทรงใช้การบำเพ็ญเพียรค้นหาเลือดตาแทบกระเด็นในแต่ละภพละชาติถึง ๒๕ อสงไขยและเศษอีกแสนมหากัป จึงสำเร็จลงมาตรัสรู้เป็น “องค์สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้า” พระองค์แรกของโลกธาตุ"  

 

 

 

 

ประวัติ

พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น

 สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น ทรงได้ตั้งจิตอธิฐานปรารถนาที่แสวงหาความพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เอง ในช่วงสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น ได้ลงมาบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ในช่วงระหว่างการบำเพ็ญเพียรมาแล้ว ๒๐ อสงไขยกว่า เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีต้นแบบอย่างในการบำเพ็ญเพียรจึงต้องลองผิดลองถูก ซึ่งมีหลายท่านที่มีความปรารถนาเช่นนี้เหมือนกัน เพียงแต่พระองค์ทรงกระทำได้ถูกแนวทางก่อนใคร (สมเด็จพระองค์ปฐมต้นทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง ๔๐ อสงไขยกัป เพื่อแสวงหาพระโพธญาณด้วยพระองค์เอง จึงได้สำเร็จตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกของโลกธาตุ) ช่วงสมัยที่พระพุทธจ้าองค์ปฐมต้นตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์แรกของโลก สมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมต้นได้ทรงเสด็จลงมาจุติเกิดเป็นกษัตริย์ครองเมืองพระองค์หนึ่ง ทรงมีพระราชศรัทธาต่อสมเด็จองค์ปฐมต้นเป็นอย่างมาก ได้ถวายตัวเป็น “พุทธมะกะ” พร้อมกับทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมา และทรงได้รับการยืนยันจากองค์สมเด็จองค์ปฐมต้นว่า “การบำเพ็ญสร้างสมพระบารมีถูกทางแล้ว จักสำเร็จดังคำอธิษฐานทุกประการ” หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรพระบารมีเวียนว่ายตายเกิดถึง ๒๕ อสงไขยกัป จึงได้ลงมาตรัสรูเป็น “พระปัจเจกพุทธเจ้า” พระองค์แรกของโลก ต่อจากช่วงว่างเว้นพระศาสนาหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเข้าองค์ที่ ๒ ได้ลงมาตรัสรู้ต่อจากสมเด็จองค์ปฐมต้นในช่วงสมัยเวลาที่พระองค์ท่านลงมาตรัสรู้เป็น “เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า” นั้นมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ต่อมาหลังจากนั้น ในช่วงว่างเว้นพระศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้รื้อขนสัตว์ ก็จะปรากฎมีพระปัจเจกพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้อุบัติขึ้นมามากน้อยเท่าไรขึ้นอยู่ในกัปนั้น ๆสมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมต้นทรงมีพระนามว่า “สมเด็จพระทศพลสิกขี” พระองค์ท่านกล่าวว่า “พระนามสิกขีต่อท้ายนั้น เพราะพระองค์ระลึกบูชาถึงสมเด็จองค์ปฐมต้นบรมครูของท่าน” พระองค์จึงทรงเป็นองค์ต้นเป็น “พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์แรก” แห่งโลกธาตุที่ลงมาตรัสรู้และทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรมากที่สุด เพียงรองลงมาจาก “สมเด็จองค์ปฐมต้นบรมครู” เท่านั้น

 

 

 

 

 

 “พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์" ไม่มีกิจที่จะต้องเผยแผ่พระศาสนา จึงยินดีที่จะเสวยวิมุติในณานสมาบัติและนิโรธสมาบัติ เพื่อประโยชน์แก่หมู่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย แม้จะอยู่ไกล้ไกลท่านก็ทรงจะไปโปรดตามบุญวาสนาบารมีที่ได้เกื้อกูลกันมา ผลของการถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากที่ออกจากนิโรธสมาบัติ จะปรากฏผลทันทีในชาติปัจจุบันได้เป็นมหาเศรษฐี หลังตายจากความเป็นมนุษย์เกิดจุติเป็นเทวดาไปเสวยสุขมีบริวารมากมายนับเป็นกัป ต่อมาลงมาจุติเป็นมนุษย์ก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิ์ , พระมหากษัตริย์ , มหาเศรษฐี ตามลำดับ ผลอานิสงส์ก็สามารถที่จะบรรลุพระโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ ตามที่ตั้งจิตอธิฐานบารมี

ในสมัยที่หลวงพ่อสด ผู้ค้นพบและเผยแพร่วิชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ให้ลูกศิษย์ที่ได้ธรรมกายสอบถามพระธรรมกายว่าทำไม “มหาเศรษฐีร็อกกี้เฟลเลอร์ ราชาน้ำมันชาวอเมริกัน ที่เดินทางเข้าทางในประเทศไทยในครั้งนี้ ด้วยผลบุญอานิสงส์อันใดถึงส่งผลให้เป็นมหาเศรษฐีได้ เมื่อสอบถามพระธรรมกาย ก็ได้รับคำตอบ เป็นเพราะด้วยเศษของผลบุญอานิสงส์ที่ได้ถวายทานองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ออกจากนิโรธสมาบัติ” ซึ่งหลวงพ่อสดตอบยืนยันว่าเป็นความจริงที่พระธรรมกายบอกกล่าวเอาไว้ตามนั้น นี้เพียงแค่เศษของผลบุญในการถวายทานแด่องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้น "


 

 

 

 

 

 

 

อานิสงค์การสร้าง

พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น

หลวงปู่เทพโลกอุดรได้บอกไว้ว่าอานิสงค์ในการสร้างนั้นเหมือนกับการสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นบรมครูเป็น “บัญชีสีทองตัวอักษรสีทองคำทั้งเล่ม” การสร้างสมเด็จองค์ปฐมต้นจะมีบุญบารมีมาเป็นพิเศษ เพราะไม่เคยมีใครระลึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ต้น นึกถึงแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ต่อ ๆ มา ไม่ว่าการสร้างวิหาร แท่นประดิษฐ์สถาน สถานที่ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน ด้วยความเคารพศรัทธาตามกำลังปัจจัยมากน้อยสลึงหนึ่ง ก็จะลงบัญชีสีทองทั้งหมด หมายถึงว่า “การก่อสร้างทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมต้น พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมต้น, พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์จะต้องอนุโมทนาทั้งหมด” การหล่อองค์พระปัจเจกองค์ปฐมต้นด้วย “ทองคำ” นี้ จะมีอานิสงค์ที่ไปนิพพานได้เร็วมาก จะบังเกิดมหาลาภ มีความคล่องตัวในการทำมาหากินสูงในชาติปัจจุบั

 

 

 

 

 

 

พระคาถาบูชา
พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น

  

สัพเพ ปัจเจกะสัมพุทธา นิโรธะฌานะโกวิทา
นิราละยา นิราสังกา อัปปะเมยยา มะเหสะโย
ทูเรปิ วิเนยเย ทิสวา สัมปัตตา
ตังขะเณนะ เต สันทิฏฐิกะผะเล กัตตะวา
สะทา สันติง กะโรนตุ โน
พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งปวง ทรงปรีชาญาณในนิโรธสมาบัติและฌาณสมาบัติ
ทรงปราศจากความกำหนัดยินดี หมดความรังเกียจ ทรงคุณอันหาประมาณมิได้
ทรงแสวงหาคุณอันประเสริฐ ทรงมีมหาทานบารมีเป็นเลิศ พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เห็นหมู่เวไนยสัตว์แม้ในที่ใกล้ไกล ก็ทรงพระเมตตาเสด็จไปช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นให้ได้รับประโยชน์โดยพลัน โปรดประทานความสงบร่มเย็นทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกข้าพระองค์ในกาลทุกเมื่อเถิด

 dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย
dot
dot
รับข่าวสารจากชมรมฯ

dot
bulletประวัติสมเด็จองค์ปฐมต้น
bulletประวัติการสร้างหลวงพ่อรวยทันใจ
bulletประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น
bulletสมาทานพระกรรมฐาน
bulletแนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน
bulletการเจริญกสิณ ๑๐ ประการ
bulletการเจริญอนุสติ ๑๐ ประการ
bulletการเจริญอสุภกรรมฐาน ๑๐ ประการ
bulletการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
bulletการเจริญจตุธาตุววัฏฐาน
bulletการเจริญพรหมวิหาร ๔ ประการ
bulletการเจริญอรูปฌาณ ๔ ประการ
bulletการฝึกวิชามโนมยิทธิ
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกใหม่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot


พระมหาเจดีย์ทั่วสกลชมพูทวีป
พระพุทธปฏิมาทั่วสกลชมพูทวีป
รอยพระพุทธบาททั่วสกลชมพูทวีป
พระบรมสารีริกธาตุ
พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า
พระอรหันต์ธาตุ
พระพุทธสรีรธาตุ
อานิสงค์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
พระธาตุปาฏิหาริย์
พระธาตุข้าวบิณฑ์


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย ๗๗ หมู่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๑๗-๙๙๗๕